Mục đích
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về những kết quả chủ yếu, thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX tới đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh.
- Thông qua Cuộc thi giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh nhận thức sâu sắc về những thành tựu nổi bật, những kết quả đạt được, hạn chế, yếu kém, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015-2020; nắm vững phương hướng, mục tiêu, tầm nhìn chiến lược, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu, trọng tâm, các khâu đột phá giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo được xác định trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động, quyết tâm cao trong tổ chức thực hiện Nghị quyết.
Yêu cầu
Tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm trên Internet tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đảm bảo chất lượng, thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức; tạo sự lan tỏa, thu hút đông đảo sự tham gia của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân.
Đối tượng dự thi
- Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động; chiến sĩ các lực lượng vũ trang; đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị - xã hội; các tầng lớp Nhân dân; học sinh các trường Trung học Phổ thông và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục Thường xuyên (gọi tắt là học sinh trung học phổ thông), sinh viên các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh.
- Thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Thư ký giúp việc không được tham gia dự thi.
Cơ cấu giải thưởng
1. Giải cá nhân:
Mỗi đợt thi có 16 giải thưởng cá nhân, bao gồm:
- 01 giải Nhất: trị giá 2.000.000 đồng
- 02 giải Nhì, mỗi giải trị giá 1.500.000 đồng
- 03 giải Ba, mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng
- 10 giải Khuyến khích, mỗi giải trị giá 500.000 đồng.
* Tiêu chí xét giải thưởng cá nhân
- Tiêu chí 1: Trả lời đúng tất cả các câu hỏi trắc nghiệm.
- Tiêu chí 2: Thời gian hoàn thành dự thi sớm nhất.
- Tiêu chí 3: Dự đoán gần chính xác nhất số lượt người tham gia dự thi.
* Cá nhân đạt giải thưởng Cuộc thi được nhận tiền thưởng và giấy chứng nhận đạt giải của Ban Tổ chức Cuộc thi.
2. Giải tập thể:
Tổng số có 11 giải thưởng, bao gồm:
- 01 giải Nhất: trị giá 3.000.000 đồng
- 02 giải Nhì, mỗi giải trị giá 2.500.000 đồng
- 03 giải Ba, mỗi giải trị giá 2.000.000 đồng
- 05 giải Khuyến khích, mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng.
* Tiêu chí xét giải thưởng tập thể
Sau khi kết thúc Cuộc thi, Ban Tổ chức Cuộc thi căn cứ vào số lượng người tham gia Cuộc thi, kết quả bài dự thi, số lượng bài dự thi đạt giải của từng địa phương, đơn vị để xét giải tập thể.
(Căn cứ kết quả cụ thể của các địa phương, đơn vị, Ban Tổ chức Cuộc thi có thể điều chỉnh về cơ cấu, số lượng giải thưởng cho phù hợp; đồng thời trao giấy khen cho các tổ chức, cơ quan, đơn vị làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền vận động cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên, các tầng lớp nhân dân, học sinh, sinh viên tích cực tham gia Cuộc thi).